Interaktivnost
Grafika in dizajn
Spletne rešitve
Poslovni sistemi

Aplikacija je programska rešitev namenjena celovitemu elektronskemu vodenju dejavnosti Mladinskih centrov in drugih sorodnih organizacij. Delovanje aplikacije je zastavljeno modularno, kar pomeni, da se naročnik lahko odloči za poljubne module. V prvi fazi so razviti moduli za vodenje urnikov javno dostopnih prostorov in hostlov, najem opreme, vodenje razčlenjene statistike in vodenje javnih naročil. V pripravi pa je v tem trenutku še modul za beleženje prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu.

Aplikacija je nastala je kot plod večletnega sodelovanja z Mladinskim centrom Krško in drugimi organizacijami, v okviru katerega je bilo izvedenih več analiz potreb. Predlagana rešitev temelji tako na optimizaciji in standardizaciji delovnih procesov Mladinskih centrov, kot tudi na hitrejši in boljši komunikaciji z uporabniki in URSM.

Delovanje aplikacije:

Aplikacija deluje v spletnem php/mysql okolju, zaradi česar je brez dodatnih namestitev dostopna s kateregakoli računalnika, ki je povezan v splet. Dostopi so urejeno več-nivojsko (uporabnik, tehnik, urednik, administrator). Prav tako je možna implementacija določenih modulov na spletno stran naročnika, s pomočjo česa je vidna zasedenost prostorov/opreme, možna pa je tudi online rezervacija za zunanje najemnike, pri čemer seveda uporabnikom niso vidni podatki o najemnikih.

Aplikacija se po dogovoru prilagodi specifiki naročnika. Izdela se seznam prostorov, katalog opreme, ležišč hostla, itd. Po zaključku prilagoditev dobi naročnik aplikacijo v najem, izvajalec izvede tudi izobraževanje za uporabnike. Aplikacija se bo redno nadgrajevala in prilagajala potrebam uporabnikov, ves čas pa je na voljo tehnična in vsebinska pomoč po telefonu ali na terenu. Možni so tudi predlogi za dodatne module, oziroma za spremembe obstoječih.

 

POGLEJTE SI ŠE:

http://afagi.org/

http://ergoarena.pl/

http://www.smiletimedentalcentre.com/

Predstavitev posameznih modulov:

1. Modul za najem prostorov omogoča podrobno vodenje najemov javno dostopnih prostorov. Deluje na podlagi vpisa več različnih kriterijev potrebnih za vodenje statistike in evidenc in za potrebe letnih poročil Urada za mladino in drugih, kot recimo izbor zunanjega ali internega najema, naziv projekta, področja v letnem načrtu, nabora najbolj pogostih aktivnosti, ki se izvajajo v prostorih (recimo za prostor »računalniška učilnica«: izobraževanje, seminar, lan party…), konstrukcije obiskovalcev/udeležencev, odgovorne osebe, itd.. Vsi zapisi se samodejno grafično prikažejo na koledarju. Na podlagi vpisov je možen izpis obrazcev za najem v .pdf formatu.

2. Modul za najem opreme je namenjen beleženju zasedenosti javno dostopne IKT in druge opreme. Ogrodje modula je katalog opreme, v katerega se zabeleži vsa obstoječa oprema, razdeljena po kategorijah, kar služi hkrati kot pregledna evidenca vse opreme (odlično se obnese tudi kot pripomoček pri inventuri) z enostavnim izpisom tiste, ki je izposojena in tiste, ki je na voljo za uporabo. Ob najemu se določijo kriteriji, kot so interni/zunanji najem, vrsta najema (brezplačni, profitni, neprofitni) in namen uporabe (za javnost, zaključene skupine…). Aplikacija tudi opozarja odgovorne osebe na potekle najeme in nevrnjeno opremo. Vsi najemi se samodejno grafično prikažejo na koledarju.

3. Modul za vodenje statistike omogoča izvoz podatkov o obisku programov, najemov prostorov ali opreme na podlagi kriterijev po želji. Možen je denimo enostaven izpis vseh obiskovalcev v določenem časovnem okviru (recimo v enem letu), po prostorih, po zunanjih najemnikih, aktivnosti, itd. Izpisi se prikažejo znotraj same aplikacije, ali pa se izvozijo v Excelovo tabelo, v kateri je možna še naknadna obdelava. Na podlagi statistike so možne tudi analize napredovanja posameznega področja v določenem časovnem obdobju. Modul je prilagojen izvozu podatkov za potrebe poročil, kot tudi za interno beleženje in obdelavo podatkov.

4. Modul za vodenje javnih naročil omogoča vpisovanje in samodejno dodeljevanje številk javnih naročil. Deluje kot spletna aplikacija, zato je idealen za organizacije, kjer je za javna naročila odgovornih več oseb. Modul omogoča tudi izpis obrazca, enostaven pregled javnih naročil po mesecih in letih, odgovornih osebah, zneskih, ter iskanje po ključnih besedah. Možna je tudi implementacija drugih kriterijev in specifik glede na potrebe naročnika.

5. Modul za beleženje prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu omogoča vpis delovnega časa zaposlenega, vpis privat ali službene odsotnosti, izračun potnih stroškov in malic. Modul samodejno sešteva vse delovne ure zaposlenih in omogoča izpis mesečnih poročil o vsoti ur, s preračunanimi nadurami, nočnimi/prazničnimi urami, prenosom nadur, itd. Modul beležil tudi službene poti, katerih strošek se samodejno obračunava, pot na delo, ter strošek malic glede na število delovnih dni, oziroma ur na delovnem mestu.
Možna je tudi implementacija vpisov glede na IP naslov, kar pomeni, da program zazna, če bodo vpisi izvedeni naknadno z drugih lokacij, pri čemer je potrebno vpisati obrazložitev.